+
Muzej Velenje, Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje
E-pošta: info@muzej-velenje.si
+
Telefon: 03 898 26 30
 
+
English language
Deutsche Sprache
   
  Pedagoški programi
 

Spoštovane učiteljice in učitelji!

Muzeji že vrsto let niso več prostor, ki bi ga v študijske in raziskovalne namene obiskovali le poznavalci in izobraženci. Postopno so muzeji odpirali svoja vrata tudi za širši krog obiskovalcev, prvi razmah muzejske pedagogike v svetu pa je sledil v prvih desetletjih 20. stoletja, ko so muzeje pričele obiskovati tudi šolske skupine. V Sloveniji se je muzejska pedagogika začela razvijati šele v drugi polovici 20. stoletja, ko so v začetku šestdesetih let v naših muzejih in galerijah zaposlili tudi prve kustose pedagoge (Tavčar, 2001).
Danes muzeji s svojo izobraževalno in vzgojno vlogo pomembno vplivajo na spoznavanje ter skrb za varovanje in ohranjane kulturne dediščine. Na ta način se oblikuje zgodovinska zavest in zavedanje, da dediščina ni ena sama, postavljajo se temelji za strpnost in medkulturni dialog, oblikuje se pozitiven odnos do varovanja in ohranjanja kulturne dediščine in se izoblikuje zavedanje, da kulturna dediščina ni stalnica ter da človek kulturno dediščino ustvarja tudi v sedanjosti (Bucik, 2011).
Vse to pri svojem pedagoškem delu opažamo in se nam potrjuje tudi pri izvajanju pedagoških programov in programov kulturne vzgoje v Muzeju Velenje. Zavedamo se naše pomembne vloge, ki jo imamo pri varovanju in ohranjanju kulturne dediščine, zato smo se že pred več kot petnajstimi leti odločili za pripravo pedagoških programov s katerimi z vsebinami, razstavami in našim delom, ki ga opravljamo kot varuhi muzejskih zbirk, seznanjamo različne skupine obiskovalcev, za katere želimo, da jim naše delo približamo, da se v naših ustanovah dobro počutijo, se kaj novega naučijo ter se k nam z veseljem vračajo.  Pomembno je, da se kulturna vzgoja pričenja že v ranih letih, zato v muzejske ustanove vabimo že predšolske skupine, poseben poudarek pa dajemo tudi delu s šolskimi skupinami.
Muzeji lahko s svojim raznovrstnim gradivom in raznolikimi razstavami, ki se navezujejo na lokalno okolje ali širše, zelo uspešno dopolnimo ali nadgradimo učno snov, ki jo predvidevajo učni načrti za osnovne šole. Marsikatero učno snov, ki lahko ob klasičnem, frontalnem podajanju znanja hitro postane nezanimiva, šolarji v muzejskem okolju ob muzejskih predmetih, ki jih je mogoče videti, otipati in preizkusiti, usvojijo mnogo hitreje in se jim zaradi samega doživetja, ki ji bilo povezano z njimi, dobro vtisne v spomin.
Ker se zavedamo, da so šolski programi natančno zastavljeni in da učitelji težko vključijo v svoj letni načrt aktivnosti, ki niso usklajene z učnimi načrti, smo v Muzeju Velenje posebno pozornost posvetili učnim načrtom ter ob naših razstavah pripravili pedagoške programe, ki so usklajeni z učnimi načrti in zajemajo vsebine in cilje, ki jih morajo učenci pri posamezni učni snovi osvojiti.
Tako smo v nekaj več kot petnajstih letih za šolske skupine zasnovali pestro izbiro pedagoških programov. Programi, ki jih vsako leto dopolnjujemo in nadgrajujemo, se navezujejo na učno snov, ki jo učitelji podajajo učencem, in so bili v preteklih letih lepo sprejeti ter zelo dobro obiskani. Strokovni delavci muzeja poskrbimo, da otroci v muzejskih učnih urah na zanimiv in zabaven način čim več izvedo, programe pa popestrimo s kvizi, z delovnimi listi ali muzejskimi delavnicami.

Dobrodošli!

Prijave na pedagoške programe Muzeja Velenje sprejema kustodinja pedagoginja Tanja Verboten po telefonu 03 898 26 32. Informacije tudi po elektronski pošti: tanja.verboten@muzej-velenje.si

Povezava na knjižico Pedagoški programi Muzeja Velenje!

     

domov | o muzeju | razstave | publikacije | velenjski grad | muzejsko gradivo | dodatna ponudba | info

copyright: Muzej Velenje | oblikovanje: Miha Maček